Gizlilik Politikası


GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


1 TARAFLAR

1.1 Coşkun Demir Turizm Ticaret Limited Şirketi, 2659 TÜRSAB Belge Numaralı Coastline Travel Seyahat Acentası

Merkez Adres: Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Bul. No:20/C 09400 Kuşadası Aydın

Telefon: +902566142929

E-mail: [email protected]

1.2 Hizmet Alan Tüketici

2 SÖZLEŞME YETKİSİ

COASTLINE TRAVEL; bu sözleşme ile elektronik olarak onaylayan, bu sözleşme gereği şirkette yetkili kişilerin şirketi temsile ve ilzama yetkili olduğunu kabul eder.

3 TANIMLAR

COASTLINE TRAVEL: COASTLINE TRAVEL

Diğer Taraf : HİZMET ALAN TÜKETİCİ

Taraflar : COASTLINE TRAVEL ve HİZMET ALAN TÜKETİCİ’yi kapsamaktadır.

Çalışanlar : Tarafların ortakları, yöneticileri, personeli, alt yüklenicileri, iş ortakları, yardımcı kişilerini kapsamaktadır.

Gizli Bilgi : COASTLINE TRAVEL’ın telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, mühendislik verileri, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler, COASTLINE TRAVEL’ın çalışanları veya temsilcileri vasıtasıyla Diğer Taraf'ın çalışanları veya temsilcilerine ifşa ettiği her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgidir.

4 KONU

COASTLINE TRAVEL’ın kendisine, müşterilerine ve iş ortaklarına ait yukarıda gizli bilgi kapsamında tanımlanan her türlü bilgi gizli bilgi olarak kabul edilir.

COASTLINE TRAVEL, diğer tarafla girdiği ilişkinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini açıklamak durumundadır. Diğer Taraf, COASTLINE TRAVEL’ın kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Diğer taraf kendilerine COASTLINE TRAVEL tarafından açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) büyük bir gizlilik içinde korumayı

b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı

d) erişilebilirlik, bütünlük ve gizlilik esaslarına uygun olarak korumayı kabul ve taahhüt eder.

Diğer Taraf girmiş olduğu ticari ilişki, görev ve sorumlulukları gereği öğrendikleri bilgileri saklı tutmak konusunda ve gizlilik gerektiren durumlara karşı duyarlı olmalıdır. Bu anlamda gizlilik gerektiren konular;

4.1 Şirket Öz Varlık ve Ticari İlişkilerinde Gizlilik:

COASTLINE TRAVEL’ın öz varlık ve sırlarını gizli tutmakla yükümlüdür. Diğer taraf ve çalışanları bu anlaşma kapsamındaki hizmet alınması ve verilmesi sırasında edindiği her türlü gizli bilgileri ve belgeleri, fikri ve sınai hakları koruyarak gözetmeyi ve bu bilgileri herhangi bir şekilde (yazılı doküman, elektronik ortam vb.) şirket dışına çıkartmamayı kabul ve taahhüt eder. Diğer taraf COASTLINE TRAVEL’a ait bilgi veya sırları en yüksek şekilde gözetmekle yükümlüdür.

4.2 Kurumsal Belgelerde Gizlilik:

Diğer taraf, COASTLINE TRAVEL’a ait ticari sırları, ticari mülkiyet hakları ve diğer gizli tutulması gerekli mali ve ticari konulara ait detayları içeren belgeleri (Şirket defterleri, belgeleri, hesapları, müşteri bilgileri, vb.) korumakla yükümlüdür. Bu yüzden Diğer taraf ve çalışanları bu belgeleri doğru tutmalı, belgeler hakkında yanıltıcı bilgi vermemeye özen göstermeli, bu belgelerin gerektiği şekilde saklanması konusunda duyarlı olmalı ve bu bilgileri çoğaltmamayı, kopyalamamayı, dağıtmamayı kabul ve taahhüt eder.

5 TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1 Diğer Taraf bu sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmek üzere azami ölçüde çaba gösterecektir.

5.2 Diğer Taraf genel hukuk prensipleri ile yürürlülükteki yasal düzenlemelere riayet edecektir.

5.3 Taraflar bu sözleşmeden kaynaklanan tüm hususlarda birbirlerini derhal ve öncelikle bilgilendireceklerdir.

5.4 Diğer Taraf kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını COASTLINE TRAVEL’ın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5 Diğer Taraf ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken çalışanlarına verebilir ancak bilginin gizliliği hususunda çalışanlarını uyarır.

5.6 Diğer Taraf, çalışanlarının, işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.7 Diğer Taraf sorumlu olduğu kişilerce COASTLINE TRAVEL’a ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak COASTLINE TRAVEL’a durumu bildirmekle yükümlüdür.

5.8 Diğer Taraf, her türlü gizli bilgi ve belgeleri, fikri ve sınai haklarını karşılıklı koruyarak gözetmeyi, bunları herhangi bir şekilde COASTLINE TRAVEL’ın rızası olmaksızın kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıs veya kurumlara açıklamamayı birbirlerine karşı gayrikabili rücu şartı ile kabul ve taahhüt eder.

5.9 Diğer Taraf, COASTLINE TRAVEL’a ait ticari sırlara ve ticari mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri (“Gizlilik Dereceli Bilgileri”) koruyacaktır. Diğer Taraf Gizlilik Dereceli Bilgiler ile ilgili olarak profesyonel iş yaşamının gerektirdiği gizli bilgilerin korunmasına yönelik tüm uygulama ve teamüllere her zaman uyacaktır. Gizlilik Dereceli Bilgiler bu tür bilgileri sağlayan tarafın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Bu sözleşme uyarınca sağlanmış bulunan tüm Gizlilik Dereceli Bilgiler, bu bilgilerin kopyaları da dahil olmak üzere, hizmetlerin tamamlanması ya da COASTLINE TRAVEL’a isteği halinde iade edilecektir.

5.10 COASTLINE TRAVEL Gizlilik Dereceli Bilgileri sadece karşılıklı görüşme ve çalışmaların amacı olan iş ilişkisinin gerektirdiği ölçüde ve şekilde vermeyi kabul etmiştir. COASTLINE TRAVEL, gizli bilgileri sadece birbirleri ile halen mevcut ve/veya gelecekte akdedeceği sözleşmelerin konusunu teşkil eden yükümlülüklerinin ifasının gerektirdiği çalışmalarda ve anılan çalışmaların gerektirdiği sınırda ve ölçüde, sadece bu amaçla görevlendirilen birbirlerinin çalışanlarının kullanımına açacaktır.

5.11Bu hükümler COASTLINE TRAVEL’a ait Gizlilik Dereceli Bilginin diğer tarafa ilk gönderildiği andan itibaren geçerli olacaktır.

5.12 Diğer Taraf gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, Gizli Bilgileri amacı dışında kısmen/tamamen kullanmayacak, açıklamayacak, dağıtmayacak, çoğaltmayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak, bedel mukabili/bedelsiz olarak aktarmayacaktır. Bu yükümlülük Diğer Taraf’ın çalışanları için de geçerli olup anılan kişi-kuruluşların Gizli Bilgileri saklama, kullanmama ve kullandırmama yükümlülüğüne harfiyen uymasını teminden Diğer Taraf sorumludur.

5.13 COASTLINE TRAVEL’ın açık yazılı izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Diğer Taraf tarafından hiçbir şekilde ve surette çoğaltılamaz.

6 GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

6.1 Kamuya mal olmuş bilgiler.

6.2 Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

7 MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ

COASTLINE TRAVEL kendine ait gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidir.

8 SÖZLEŞMENİN İHLALİ

COASTLINE TRAVEL’ın gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış ise bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü müspet ve menfi zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

9 GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

Gizli bilgi içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde derhal COASTLINE TRAVEL’a iade edilir. Aksi halde COASTLINE TRAVEL, masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü müspet ve menfi zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir

10 GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

Diğer Taraf COASTLINE TRAVEL’ın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

11 DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

12 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Kuşadası mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

13 KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

14 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

15 BİLDİRİMLER

Bu sözleşme gereğince yapılacak tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.

16 DAMGA VERGİSİ

Sözleşme, elektronik olarak hazırlanmıştır.